پنجشنبه 29 مهر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به دادستان کل کشور ـ رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای واحدهای قضایی سراسر کشور - 15

بخشنامه به دادستان کل کشور ـ رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای واحدهای قضایی سراسر کشور - 15   
بخشنامه به دادستان کل کشور ـ رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای واحدهای قضایی سراسر کشور 15 7 1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

  با احترام؛ تصـویر بخشنـامه شمـاره 7424/86/1 ـ 15/7/1386 ریـاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

بخشنامه به دادستان کل کشور ـ رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای واحدهای قضایی سراسر کشور

  نظـر به ضـرورت توسعــه حمـایت‌های حقـوقی و قضـایی ایرانیـان خارج از کشـور و تحقیـق در امور مربوط به وکالتنـامه‌های تنظیمـی در نماینـدگی‌ها و جلوگیری از بروز مشکلات در زمینــه احـراز صحت و سقم اسنـاد، مقـرر است ظرف سـه ماه از تاریـخ صـدور ایـن بخشنــامه دادستـان کل کشــور بـا استعـلام از مـراجــع ذیربـط، مشخصـات دقیـق افراد ممنـوع المعـاملـه را بصــورت رسمـی اعـلام و در خصـوص رفـع اثـر از بخشنــامـه‌هـای 11582/150، 91/11794/68/140 ـ 28/11/1368 ـ 92/17276/73/140 ـ 13/9/1373 صـادره از سوی دادستـان وقت کل انقلاب اسلامی اقدام نماید.
  بدیهـی است کلیه واحدهای ذیربط به ویژه وزارت اطلاعات همکاری لازم را خواهند داشت.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

 

مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما