شنبه 06 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کشور - 31 6 1386

بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کشور - 31 6 1386   
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 با احترام تصویر بخشنامه شماره 6973/86/1ـ 31/6/1386 ریاست محترم قوه قضائیه ‏جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.‏

بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کشور

 براساس بررسی‌های به عمل آمده عدم رعایت بعضی از مقررات قانونی و نکات ‏لازم‌الرعایه در رسیدگی‌ها موجبات نقض تعداد قابل توجه آرای صادره توسط دادستانی ‏کل و دیوان عالی کشور و اطاله رسیدگی‌ها و تضییع حقوق متهمین را فراهم آورده است ‏لذا برای اجتناب از ادامه روند مزبور ضروری است:‏
 ‏1ـ در اجرای ماده هشت آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ‏مصوب سال1377 کلیه مواد مخدر مکشـوفه مورد آزمایش قرار گرفتـه و نوع آن تعیین شود.‏
 ‏2ـ با توجه به اینکه تعیین درصد خلوص مواد مخدر مکشوفه و صدور حکم براساس ‏آن، مستنبط از ماده هشت آیین‌نامه اجرایی مزبور، تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون ‏مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 ناظر بر مواد 2 تا 6 تصویبنامه راجع‌به فهرست ‏مواد مخدر مصوب سال 1338 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن، تبصره ماده سه قانون ‏مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و لازم است با توجه ‏به صدق عرفی مواد، صرفاً براساس میزان دقیق آن (بدون لفاف و پوشش) تعیین مجازات ‏شود مگر آن‌که متهم مدعی مخلوط بودن آن با مواد خارجی شده یا دلایل و قرائن کافی ‏بر اختلاط مواد با مواد خارجی وجود داشته باشد که در این صورت به لحاظ ضرورت ‏حفظ دماء، میزان مواد خارجی مخلوط تعیین و با کسر آن از وزن مواد مخدر مکشوفه ‏نسبت به باقیمانده رسیدگی و تعیین مجازات شود.‏
 ‏3ـ براساس تکلیف مقرر در بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 جلسات دادرسی با حضور دادستان یا نماینده وی ‏تشکیل شده، پس از استماع و انعکاس نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او، ‏صورتجلسات دادگاه با ذکر نام به امضای نماینده حاضر در جلسه برسد.‏
 در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره ‏‏28/6/63 ـ 15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع ‏تشخیص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آیین‌ دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و ‏انقلاب مصوب سال 1378 و تبصره آن و نیز ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون ‏مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 در کلیه مواردی که مجازات قانونی مقرر حبس ‏ابد یا اعدام می‌باشد.‏
 الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.‏
 ب ـ در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.‏
 ج ـ در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، وکیل تسخیری تعیین و قبل از ‏محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع ‏قرار گیرد.‏
 د ـ‌ تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ ‏تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.‏
 ‏5ـ در راستای اجرای دقیق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ‏مصوب سال 1376 و مواد 13 و 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، از طریق کمیته ‏شناسایی اموال، نسبت به شناسایی کلیه اموال متهمین و تعیین مشخصات دقیق اموال ‏مصادره شده و نیز مستثنیات آن در حکم یا حکم اصلاحی اقدام شود.‏
 دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای صحیح این ‏بخشنامه می‌باشند. ‏

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما