شنبه 06 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور - 29 6 1386

بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور - 29 6 1386   
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 با احترام تصویر بخشنامه شماره 6931/86/1ـ 29/6/1386 ریاست محترم قوه قضائیه ‏جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.‏

بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور

 موضوع: ابلاغ نمونه مکاتبات شماره 1و2 پیوست دستورالعمل تسریع در پرداخت ‏خسارت جانی بیمه شخص ثالث
 پیرو نامه شماره 6256/86/1ـ 5/6/1386 به منظور یکسان‌سازی و اجتناب از ‏مکاتبات متفاوت بین دادگستری‌ها و شرکت‌های بیمه، دو نمونه مکاتبات تهیه شده شامل ‏نمونه شماره1؛ مختص استعلام و ارسال مدارک مستندات لازم از سوی دادگستری به ‏شرکت بیمه و نمونه شماره2؛ مختص پاسخ شرکت‌های بیمه به دادگستری‌ها برای تأیید ‏اصالت بیمه‌نامه و میزان تعهد شرکت بیمه در پرداخت خسارت به حادثه دیدگان ابلاغ ‏می‌گردد. ‏

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

پیوست نمونه شماره2 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ‏ثالث (پاسخ شرکت‌های بیمه به استعلام مرجع قضائی)‏

بسمه تعالی
‏(آرم شرکت مربوطه)‏

 دادیار محترم شعبه ........................... دادسرای عمومی و انقلاب ...........................‏
 موضوع: پرونده کلاسه: ...........................‏
 با احترام، بازگشت به نامه شماره ................. مورخ ................. به استحضار می‌رساند ‏بیمه‌نامه شخص ثالث به شماره ................. خریداری شده از این شرکت دارای اعتبار از ‏تاریخ .................. تا تاریخ .................. با حداکثر تعهد خسارت بدنی به مبلغ ، ‏فوت و نقص عضو هر سرنشین خودرو مقصر و هزینه درمان هر سرنشین ‏خودرو و مقصر می‌باشد. غرامت خسارت وارده با عنایت به شرایط و ‏ضوابط حاکم بر بیمه‌نامه صادره، به جز استثنائات قانونی مندرج در بندهای ذیل، قابل ‏رسیدگی و پرداخت خواهدبود.‏
 استثنائات:‏
 ‏1ـ بیمه‌گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه، (بند الف، ماده2 قانون بیمه ‏اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ‏مصوب 1347)،
 ‏2ـ همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی ‏که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول حادثه باشد. (بند ج، ‏ماده2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث)، مگر اینکه به صورت اختیاری خریداری شده ‏باشد که تعهد شرکت بیمه برابر با شرایط مندرج در بیمه‌نامه خواهدبود.‏
 همچنین رعایت کاربری وسیله نقلیه (موضوع ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه ‏اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ‏مصوب 1347 و مواد 12 و 13 قانون بیمه مصوب 1316)، رعایت ظرفیت مجاز براساس ‏بیمه‌نامه یا کارت خودرو (موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسوولیت ‏مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347)، ‏اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه (موضوع ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ‏دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347) و شرایط ‏گواهینامه مقصر حادثه (موضوع ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان ‏وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و ماده 8 آیین‌نامه ‏اجرایی قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در ‏مقابل شخص ثالث مصوب 1347) در نوع تعهد بیمه، مبلغ قابل پرداخت و حق استرداد ‏خسارت‌های پرداخت شده از راننده مقصر حادثه تعیین کننده خواهدبود.‏
 بدیهی است برابر استثنائات قانونی اشاره شده، پرداخت قسمتی یا کل خسارت ‏منوط به اخذ تعهد وثیقه بازپرداخت از مقصر حادثه خواهدبود.‏
 شرکت سهامی بیمه ............... ‏

پیوست نمونه شماره 1 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ‏ثالث (استعلام مرجع قضائی از شرکت‌های بیمه)‏

 شرکت بیمه ....................؛ شعبه/ نماینده مستقر در استان ................... /شهر ....................‏
 حسب گزارش پاسگاه/ حوزه انتظامی .................. در تاریخ .................. ساعت ................... ‏حادثه رانندگی منجر به جرح ? فوت ? در محل .......................................................................... ‏اتفاق افتاده است.‏
 مقصر حادثه آقای/ خانم .................................................به شماره شناسنامه ........................ ‏محل تولد .................... محل صدور ........................ متولد......................کد ملی ................................‏
دارای گواهینامه پایه .................. به شماره .................. محل صدور .................. تاریخ ‏صدور ..................، راننده خودرو ..................، به شماره شهربانی .................. بیمه‌نامه شماره ‏‏.................. آن شرکت را که تا تاریخ .................. اعتبار دارد ارائه نموده‌است. مقتضی است ‏ضمن بررسی مدارک پیوست، نسبت به تأیید اصالت بیمه‌نامه و سقف تعهدات آن حداکثر ‏ظرف مدت 2روز کاری پس از دریافت این استعلام اعلام نظر گردد.‏
 ‏1ـ اسامی حادثه دیدگان خودروی طرف مقصر:‏
 ‏(نام، نام خانوادگی، مجروح یا متوفی، نسبت با راننده مقصر)‏
 ‏2ـ اسامی حادثه دیدگان طرف مقابل:‏
 ‏(نام، نام خانوادگی، مجروح یا متوفی)‏
 فهرست مدارک پیوست: ‏
 ‏1ـ اصل کارت، سند خودرو و گواهینامه مقصر حادثه و زیاندیده (درصورتیکه ‏زیاندیده، راننده وسیله نقلیه آسیب‌ دیده باشد).‏
 ‏2ـ اصل شناسنامه مصدوم حادثه.‏
 ‏3ـ کروکی افسر کاردان فنی و نظریه نهایی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ‏مقصر بودن راننده اتومبیل مورد بیمه.‏
 ‏4ـ گزارش اولیه و نهایی حوزه انتظامی محل وقوع حادثه.‏
 ‏5 ـ اوراق بازجویی طرفین پرونده.‏
 ‏6 ـ گواهی پزشک قانونی راجع به علت فوت (در مورد متوفی).‏
 ‏7ـ برگ معاینه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات (در مورد متوفی).‏
 ‏8 ـ اعلام نظر پزشکی قانونی در خصوص صدمه و جرح مصدوم حادثه (در صورت ‏تعدد گواهی، تمام گواهی‌ها).‏
 ‏9ـ گواهی انحصار وراثت (در مورد متوفی).‏

دادیار شعبه ............................‏

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما