شنبه 06 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

امور کیفری و وکالت

امور کیفری و وکالت   
رای شماره  :  3976  -  25/10/1335

مداخله وكیل در دادرسی اعم است از اینكه این دخالت با حضور وی یا تقدیم لایحه صورت گرفته باشد .

چون طبق شق  4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1328  یكی از مواردی كه احكام صادره در امور  جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیر قابل اعتراض شناخته  شده در صورتی است كه دادرسی با دخالت وكیل متهم انجام می گیرد و اعم است از اینكه ا ین دخالت بوسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد بنابر این رای شعبه نهم دیوان عالی كشور صحیح بنظر میرسد .

 

 

 

رای شماره      :      15 -  28/6/ 1363              شماره ردیف : 62/71

حضور  وكیل تسخیری در  صورت عدم معرفی وكیل توسط متهم در مواردی كه مجازات اصلی جرم ارتكابی اعدام یا حبس ابد میباشد  ، ضروری است .

نظر به اینكه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وكیل ،اهمیت خاصی منظور گردیده است و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشكیل محاكم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه های بعدی آن به لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است ، مداخله وكیل تسخیری   در صورتیكه متهم شخصا وكیل تعیین نكرده باشد  .در محاكم كیفری و در موردی كه مجازات اصلی آن  جرم اعدام یا حبس ابد باشد ضروری است .

بنابر این رای شعبه 16 دیوان عالی كشور كه در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328  (   درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع است  ) .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 11570  -  24/8/1363 

 

 

 

رای شماره       :  501   -  20/1/1366               شماره ردیف  65/119

لزوم تعیین وكیل تسخیری برای متهم در مواردی كه قانون الزام نموده است .

   نظر به عموم و اطلاق ماده 284  قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1361 كه حكم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رای وحدت رویه شماره 15  - 28/6/1363 هییت عمومی دیوان عالی كشور بوده ولی انشاء رای  بعد از رای ) وحدت رویه (مذكور  و بدون دخالت وكلیل باشد مقررات ماده 284  قانون فوق الاشعار قابل  اعمال است بنابر این رای شعبه 12 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح ومطابق با قانون تشخیص میشود . این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است  .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 12314  -  19/3/1366

 

 

 

رای شماره   :  598   -  12/2/1374   شماره ردیف 73/74

در مواردی كه برای متهم وكیل تسخیری تعیین شده  ، مدت اعتراض به حكم ، از تاریخ ابلاغ به وكیل مذكور ، احتساب میشود .

چون به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشكیل محاكم جنایی در مواردی كه رییس دادگاه در اجرای ماده 9 قانون مرقوع برای متهم ، وكیل تسخیری ، تعیین مینماید مدت اعتراض ، در هر حال  اعم از اینكه متهم بعدا وكیل دیگری تعیین كند یا نه ،از همان تاریخ ابلاغ به وكیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی ، قایل شده است لذا بنظر اكثریت اعضا هییت عموی دیوانعالی كشور رای شعبه چهارم دیوان كه متضمن این معنا ست  صحیح تشخیص میگردد این رای مطابق با ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328  برای شعب دیوان  عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 14668   - 25/4/1374

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما