جمعه 28 خرداد 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_ساير شركت ها

پيشنهاد اصلاحي به صورت پرسش و پاسخ - ساير شركت ها

سئوال ٣٨ - سیستم بازرسی در شركت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی چه اشكالاتی دارد؟
پاسخ: در شركتهای تضامنی نسبی و مختلط غیر سهامی بازرس یا بازرسان پیش بینی نشده است اما در شركت مختلط سهامی همانند شركت با مسئولیت محدود هیئت نظار در نظر گرفته شده است به نظر می رسد كه مشابه شركتهای سهامی عام و خاص در این شركت های مقرراتی راجع به سیستم كنترل كننده پیش بینی گردد.

سئوال ٣٩- در مورد مجامع عمومی عادی و فوق العاده در شركت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی اشاره نشده و به اساسنامه موكول شده است نظر پیشنهاد چیست؟
پاسخ: درشركت تضامنی نسبی مختلط سهامی و غیر سهامی مجامع عممی عادی فوق العاده وجود ندارد ولی عرف اداره ثبت شركت ها مبنی بر پیش بینی آنها در اساسنامه می باشد بهتر است ماده قانونی در این مورد تدوین گردد.

سئوال ٤٠- در شركت های تعاون كه بازرس یا بازرسان برای كنترل حسابهای شركت و اقدامات مدیران پیش بینی شده چه ایراداتی به نظر می رسد؟
پاسخ: در شركت های تعاونی كه بازرس یا بازرسان برای كنترل حساب های شركت و اقدامات مدیران پیش بینی شده فاقد شرایط لازم بازرسی براساس آیین نامه اجرایی ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. می باشد و اصلاح مقررات راجع به بازرسی با آیین نامه اجرایی مزبور ضروری به نظر می رسد.

سئوال ٤١- شركت های تضامنی ونسبی هر كدام توسط حداقل یك مدیر كه از میان خود یا از خارج انتخاب می نمایند اداره می شود. قانونگذار در مورد عزل مدیری كه انتخاب او با قید در شركت نامه صورت گرفته باشد اشاره ای ننموده نظر پیشنهادی در این مورد چیست؟
پاسخ: درشركت تضامنی یا نسبی (ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١٢٠ ق.ت) شركا باید لااقل یك نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیر انتخاب نمایند. در این مواد به مدت مدیریت مدیر اشاره ای نشده است و شركا می توانند در اساسنامه تعداد مدیران و مدت مدیریت را تعیین نمایند. عزل مدیر نیز در قانون پیش بینی نشده است كه در عمل مشكلات حقوقی ایجاد می نماید. درشرك تضامنی اصولا محور اعتبار قائم به شخص می باشد. بنابراین مدیر یا مدیران مندرج در شركت نامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا ندارند مگر با رضایت كلیه شركا شركت.

سئوال ٤٢- مدیر یا مدیرانی كه در اساسنامه انتخاب شده باشند به چه ترتیب در شركت های مزبور قابل عزل می باشند؟
پاسخ: چنانچه مدیر یا مدیران دراساسنامه انتخاب شده باشند ممكن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذكور عمل شود.

سئوال ٤٣- مدیر یا مدیرانی كه در شركت نامه یا اساسنامه انتخاب نشده اما انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد به چه ترتیب قابل عزل می باشند؟
پاسخ: اگر مدیر یا مدیران در شركت نامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد دراین صورت شركا می توانند مدیر یا مدیران فوق لا معزول نمایند. بدیهی است مدیر ای مدیران فوق حق استعفا خواهند داشت.

سئوال ٤٤- مدیر شركت تضامنی در چه مواردی شخصا مسئول می باشد؟
پاسخ: برابر ماده ١٢١ ق.ت. : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شركت تضامنی همان است كه در ماده ٥١ ق.ت. مقرر شده است و ماده ٥١ اخیر الذكر مسئولیت مدیر شركت در مقابل شركا را مانند مسئولیت وكیل در مقابل موكل خود می داند. به نظر می رسد منظور از موكل شركت می باشد كه مدیر در صورت تعدی و تفریط در اقدامات و تصمیمات خود به نمایندگی از طرف شركت دارای مسئولیت مدنی می باشد اما مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شركا تابع اصول كلی حقوقی مدنی از باب تسبیت وباعنایت به قانون مسئولیت مدنی خواهد بود.

سئوال ٤٥- محدودیت اختیارات مدیران درمورد ضررهای وارده به شركت و انجام عملیات تجارتی از نوع تجارت شركت در مواد ١٣٢ و ١٣٤ ق.ت. پیش بینی شده است. پیشنهاد موارددیگر چیست؟
پاسخ: محدودیت اختیارات مدیر در شركت تضامنی انجام تجارتی از نوع تجارت شركت بدون رضایت شركا و ضررهای وارده به شركت می باشد. مادام كه كمبود زیانهای مزبور جبران نشود تادیه هر نوع منفعت به شركا ممنوع است. ضمنا بهتر است محدودیت معاملات مدیر در مواردی كه با شركت خود معامله می نماید یا در شركت دیگر شریك می باشد برای حفظ حقوق شركا پیش بینی گردد.

سئوال ٤٦- مسئولیت مدیران درماده ١٢١ ق.ت. ناظر بر ماده ٥١ در مقابل شركت همان مسئولیت وكیل درمقابل موكل می باشد. پیشنهاد برای رفع ابهام این مواد چیست؟
پاسخ: به نظر می رسد با توجه به ابهام ماده ١٢١ ق.ت. نص جدیدی مانند ماده ١٤٢ ل.ا.ق.ت پیش بینی گردد كه میگوید: (مدیران و مدیرعامل در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت ویا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا و مشتركا مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یك را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود). ضمنا اقدامات مدیر نیز در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت نافذ و معتبر بوده و به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان رانباید غیر معتبر دانست (مستفاد از ماده ١٣٥ ل.ا.ق.ت) این قسمت از ماده نیز در شركت تضامنی مفقود می باشد.

سئوال ٤٧ - مدیریت در شركت مختلط سهامی و غیر سهامی با شریك ضامن می باشد و شركای دیگر حق اداره كردن شركت را ندارند. آیا شركت ضامن می تواند انجام امور وكالت به شریك غیرضامن تفویض نماید؟
پاسخ: اداره امور شركت های مختلط غیرسهامی به عهده شریك یا شركای ضامن می باشد و شریك با مسئولیت محدود حق مداخله درامور مدیریت وانجام معامله را برای شركت ندارد مگر اینكه باسمت وكالت از طرف شركت اقدام نماید (مستفاد از مواد ١٤٥ و ١٤٦ ق.ت.) این قسمت از ماده قابل انتقاد می باشد زیرا طرف معامله ممكن است با تصور اینكه شریك با مسئولیت محدود دارای اختیارات نامحدود و تضامنی است مبادرت به امضای قرارداد بنماید در حالی كه شریك مزبور فاقد مسئولیت تضامنی است و از طرف دیگر مدیران غیر ضامن درانجام معاملات شركت بی احتیاطی نمایند.

سئوال ٤٨ - آیا مدیر می تواند استعفا داده یا توسط شركای دیگر عزل شود؟ و تحت چه شرایط صورت می گیرد؟
پاسخ: راجع به استعفا یا عزل مدیران در شركت مختلط غیر سهامی موادی پیش بینی نشده است ولی مدیرضآمن همآنند شركت تضامنی كه اشاره شده بر حسب اینكه نام او در شركت نامه یا اساسنامه قید شده یا نشده باشد عمل می شود به عبارت دیگر ممكن است عزل مدیر به اتفاق آرا یا بر طبق اساسنامه و یا نظر اكثریت شركا باشد.

سئوال ٤٩- هیئت مدیره در تعاونی ها مركب از حداقل ٣ نفر و حداكثر ٧ نفر عضو اصلی وتا ٣/١ اعضای اصلی اعضای علی البدل می باشند و برای تعاونی های بیش از ٤٠٠ نفر یك نفر به اعضای اصلی و یك نفر به اعضای علی البدل اضافه می گردد وبه شرط آنكه بیشتر از ١٥ نفر نباشند. آیا بهتراست كه تعداد مدیران با شركت های سهامی عام و خاص هماهنگ گردد؟
پاسخ: تعداد مدیران در شركت های تعاونی كه به موجب ماده ٣٦ حداقل ٣ و حداكثر ٧ نفر عضو اصلی و به تعداد ٣/١ اعضای اصلی اعضای علی البدل انتخاب می گردد از طرف دیگر در تعاونی های بیش از ٤٠٠ نفر یك نفر به اعضای اصلی و یك نفر به اعضای علی البدل اضافه می شود. به نظر می رسد بهتر است كه شركت تعاونی همانند شركت سهامی خاص حداقل توسط ٣ نفر به عنوان مدیران اصلی و در صورت لزوم با عضو یا اعضای علی البدل اداره می شود.

سئوال ٥٠- مدت مدیریت در تعاونی ها حداكثر ٢ سال می باشد و این مدت قابل تمدیدی بوده وانتخاب مجدد هر مدیر بلامانع است. دراین مورد پیشنهاد اصلاحی چیست؟
پاسخ: به نظر می رسد مدت مدیریت كه در تعاونی ها حداكثر ٢ سال پیش بینی شده است فقط یكبار قابل تمدید باشد تا اعضای دیگر بتوانند در اداره امور تعاونی كه كمك متقابل محسوب می شود مشاركت نمایند.

سئوال٥١- هیئت مدیره از میان خود یك نفر رئیس یك نفر نایب رئیس یك یا دو نفر منشی انتخاب می نماید وسپس فرد واجد شرایطی از بین اعضای خود یا از خارج تعاونی به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید.پیشنهاد اصلاحی در این مورد چیست؟
پاسخ: مدیرعامل كه به موجب ماده ٣٩ قانون بخش تعاون ممكن است از بین اعضای تعاونی یا از خارج از آن برای مدت ٢ سال انتخاب گردد ظاهرا همانند شركت های سهامی عام و خاص می باشد ولی پیش بینی نشده كه مدیرعامل تعدادی سهام به عنوان وثیقه در صندوق شركت برای دوران مدیریت خود بسپارد تا در صورت احراز تخلف زیان وارده به شركت از محل مزبور تامین گردد.

سئوال ٥٢ - مجمع عادی در شركت تعاونی یك بار در سال تشكیل می گردد و وظایف این مجمع با شركت های سهامی عام و خاص اختلاف فاحشی دارد. آیا هماهنگی مواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٧ این قانون با مواد ٨٣ و ٨٤ و ٨٦ و ٨٨ ل.ا.ق.ت. ضروری است؟
پاسخ: مجمع عمومی عادی در شركت تعاونی سالی یك مرتبه تشكیل می گردد. و وظایف مجمع مذكور عبارتند از: انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان سایر گزارش های مالی هیئت مدیره تعیین برنامه شركت و تصویب بودجه سال جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی بنا به پیشنهااد هیئت مدیره و بالاخره افزایش و كاهش سرمایه و اتخاذ تصمیم راجع به اندوخته ها.
به نر یم رسد كه افزایش و كاهش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار گیرد زیرا آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بعلاوه با حقوق شركت های سهامی عام و خاص نیز هماهنگ می گردد.

سئوال ٥٣- تصمیمات در مورد مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل ٣/٢ اعضا (به استنثای تعاونی های بیش از ٥٠٠ نفر) اتخاذ می گردد. در مورد هماهنگی نصاب مزبور با ماده ٨٤ ل.ا.ق.ت. پیشنهاد اصلاحی چیست؟
پاسخ: دلیلی به نظر نمی رسد كه تعاونی های بیش از٥٠٠ نفر از نصاب اتخاذ تصمیم برای مجمع عمومی فوق العاده مستثنی شوند و در هر حال حضور حداقل ٣/٢ اعضا برای تصمیم گیری در مجمع مزبور بدون توجه به تعداد اعضا ضروری می باشد.

سئوال ٥٤- وظایف مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده ٣٥ بخش تعاونی عبارت از تغییر در مواد اساسنامه عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره انحلال و ادغام تعاونی می باشد.آیا اصلح است كه این ماده با ماده ٨٣ شركت های سهامی عام و خاص هماهنگ گردد؟
پاسخ: وظایف مجمع عمومی فوق العاده در بخش تعاون بطور ناهماهنگ با شركت های سهامی عام و خاص احصا شده به نظر می رسد كه با توجه به ماده ٨٣ ل.ا.ق.ت فقط افزایش سرمایه كاهش سرمایه تغییرات در اساسنامه و انحلال شركت یا تبدیل نوع شركت و ادغام تعاونی درصلاحیت مجمع مذكور باشد.

سئوال ٥٥- وظایف و اختیارات هیئت مدیره در ماده ٣٧ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب١٣٧٠ با اصلاحات بعدی بطور ناهماهنگ پیش بینی شده آیا بهتر است با مقررات شركت های سهامی عام و خاص هماهنگ گردد؟
پاسخ: به نظر می رسد كه وظایف و اختیارات هیئت مدیره با مقایسه شركت های سهامی عام و خاص ناقص بوده و مواردی از قبیل ارائه گزارش های توجیهی به هنگام افزایش سرمایه و خودداری از دعوت و تقسیم سود پیش بینی شود.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما