جمعه 28 خرداد 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_شركت با مسئوليت محدود

پيشنهاد اصلاحي به صورت پرسش و پاسخ - شركت با مسئوليت محدود

سئوال ٢٥- در شركت با مسئولیت محدود تشكیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده پیش بینی نشده فقط قانوگذار در ماده ١٠٦ ق.ت. تصمیمات راجع به شركت را به اكثریت لااقل نصف سرمایه و در دعوت دوم با اكثریت عددی شركا پذیرفته است پیشنهاد اصلاحی چیست؟
پاسخ: گرچه در ماده ١٠٦ ق.ت. تصمیمات راجع به شركت با مسئولیت محدود در دعوت اول با اكثریت لااقل نصف كل سرمایه شركت بوده و اگر در دعوت اول اكثریت مزبور حاصل نشد با اكثریت عددی شركت شركا (نصاب عددی) اتخاذ می گردد و ظاهرا نیازی به تشكیل مجمع وجود ندارد ولی اداره ثبت شركت ها سالهاست با ارائه اساسنامه نمونه پیشنهاد نموده كه در این قبیل شركت ها مجمع عمومی عادی و فوق العاده پیش بینی گردد كه به صورت عرف در ثبت شركت مورد استفاده قرار میگیرد. در حقوق فرانسه تشكیل مجمع عمومی عادی سالیانه برای شرك با مسئولیت محدود قانوین شناخته شده است و این مجمع به حساب های شركت رسیدگی و آن را تصویب كرده و سود قابل تقسیم را تعیین می نماید (ماده ٥٨ قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦).
بنابراین به نظر می رسد كه همانند حقوق سایر كشورهاموادی راجع به مجمع عمومی عادی و فوق العاده برای شركت مزبور با حذف ماده ١٠٦ ق.ت. به تصویب برسد.

سئوال ٢٦- در ماده ١١١ ق.ت. تغییرات راجع به اساسنامه با اكثریت عددی شركایی كه حداقل ٤/٣ سرمایه را هم داشته باشند صورت می گیرد. در این زمینه نظر اصلاحی چیست؟
پاسخ: تغییرات راجع به اساسنامه با اكثریت عددی شركایی كه حداقل ٤/٣ سرمایه راهم داشته باشند صورت میگیرد كه ممكن است بدون تشكیل مجمع صورت بگیرد. به نظر می رسد كه این امر در صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده قرار بگیرد ونصاب ٤/٣ سرمایه نیز به ٣/٢ تقلیل داده شود تا تصمیم گیری از سهولت نسبی برخوردار باشد.

سئوال ٢٧ - شركت با مسئولیت محدود حداقل از ٢ نفر تشكیل می گردد.اگر یكی از شركا فوت نماید آیا شركت می تواند با یك مدیر به فعالیت تجاری خود ادام دهد یا خیر؟
پاسخ: شركت با مسئولیت محدود با استناد به ماده ٩٤ ق.ت. حداقل از ٢ نفر تشكیل می گردد.حال اگر یكی از شركا فوت نماید نص قانونی وجود ندارد كه شركت بتواند با یك شریك به بقا خود ادامه دهد اما برای جلوگیری از انحلال بهتر است كه شركت به فعالیت خود ادامه دهد. پیش بینی ماده قانونی در این زمینه ضروری است تا اشخاص ذینفع بتوانند از داداه تقاضای انحلال شركت مزبور را بنمایند.

سئوال ٢٨- شركت با مسئولیت محدود كه حداقل بوسیله یك مدیر موظف یا غیرموظف اداره می شود می تواند از بین شركا یا خارج از آنان برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شود. نظر پیشنهادچیست؟
پاسخ: انتخاب مدیر شركت با مسئولیت محدود برای مدت نامحدود مشكلات زیادی برای شركای اقلیت فراهم می سازد زیرا آنان نمی توانند مدیر سهل انگار و یا متخلف راعزل نمایند زیرا تصمیمات در شركت با مسئولیت محدود با شركایی است كه اكثریت سهم الشركه را دارا می باشند. بنابراین اقلیت قادر به عزل مدیر مادام العمر نمی باشند.
از طرف دیگر امكان اقامه دعوی در دادگاه نیز پیش بینی نشده است. اصلح است كه مدیر یا مدیران شركت با مسئولیت محدود مانند شركت های سهامی عام و خاص برای مدت معین انتخاب شوند.

سئوال ٢٩- مدیر یا مدیران در شركت با مسئولیت محدود با اكثریت محدود با اكثریت حداقل نصف سرمایه انتخاب می شوند اگر این نصاب حاصل نشد در دعوت دوم با اكثریت عددی كه دارای نصف سرمایه نیست انتخاب می شوند پیشنهاد اصلاحی در این زمینه چیست؟
پاسخ: در مورد انتخاب مدیران شركت با مسئولیت محدود نص صریحی وجود ندارد اما ماده ١٠٦ ق.ت. كلیه تصمیمات راجع به شركت را در دعوت اول با اكثریت حداقل نصف سرمایه شركت قابل قبول می داند. به كاربردن كلمه اكثریت (لااقل نصف سرمایه) تا حدود مبهم می باشد زیرا معلوم نیست كه آیا منظور اكثریت مطلق بوده و یا ٥٠% كل سهم الشركه؟در دعوت دوم تصمیمات با اكثریت عددی كه دارای نصف سرمایه نیستنداتخاذ میگردد. به نظر می رسد كه انتخاب مدیران با اكثریت نسبی آرا شركا با توجه به میزان سهم الشركه آنان صورت پذیرد.

سئوال ٣٠- در مورد عزل مدیر یا مدیران در شركت با مسئولیت محدود نصب صریحی وجود ندارد و در عمل مشكلاتی در صورت بروز اختلاف بین شركا ایجاد كرده است. برای رفع این مشكل پیشنهاد قانونی چیست؟
پاسخ: به موجب ماده ١٠٤ ق.ت. شركت با مسئولیت محدود ممكن است توسط یك یا چند مدیر موظف یا غیرموظف از بین شركا یا خارج آنان انتخاب می گردند اداره شود. ملاحظه می شود كه قانونگذار انتخاب مدیر یا مدیران را برای مدت محدود یا نامحدود در اختیار شركا گذاشته و در مورد عزل آنان تصریحی ننموده است كه در عمل مشكلات زیادی به هنگام بروز اختلاف ایجاد می كند. بعضی از حقوقدانان معتقدند كه قابل عزل بودن مدیران ممكن است در اساسنامه شركت تصریح گردد. عده ای دیگر معتقدند عزل مدیر با در دست داشتن دلایل موجه و با تقدم دادخواست از دادگاه تقاضا گردد.
در حقوق فرانسه رضایت عده ای از شركا كه بیش از نصف سرمایه و دلایل موجه نیز داشته باشند برای عزل مدیر كافی می باشد ضمنا شركا می توانند از دادگاه تجارت نیز به موجب ماده ٥٥ قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ تقاضای عزل مدیر را به شرط داشتن دلایل كافی درخواست نمایند.
در حال حاضر به نظر می رسد كه مجمع عمومی عادی در صورت تقصیر مدیره می تواند نسبت به عزل مدیر متخلف اتخاذ تصمیم نماید.

سئوال ٣١- قلمرو محدودیت اختیارات مدیران در ماد ه١٠٥ ق.ت. به اجمال برگزار شده و به اساسنامه محول گردیده است كه گاهی موجبات سو استفاده مدیران را فراهم می سازد. نظر پیشنهادی چیست؟
پاسخ: ماده ١٠٥ ق.ت. به مدیر شركت با مسئولیت محدود اختیارات تام تفویض نموده است مگر اینكه اساسنامه قلمرو آن را محدود نماید. به نظر می رسد كه ممكن است مدیران از اختیارات خود در اداره امور شركت سو استفاده نمایند. به همین جهت اصلح است كه محدودیت هایی در قانون تجارت همانند شركت سهامی عام برای حفظ حقوق شركای اقلیت پیش بینی گردد.

سئوال ٣٢- مسئولیت مدنی و جزایی مدیران همانند شركت های سهامی عام و خاص در قانون بطور دقیق پیش بینی نشده است. در این مورد پیشنهاد چیست؟
پاسخ: مقررات جزایی طبق قانون شركت سهامی عام وخاص پیش بینی گردد.

سئوال ٣٣- مسئولیت جزایی مدیران در بند (ج) ماده ١١٥ ق.ت. كلاهبرداری پیش بینی شده و آن در صورتی است كه مدیر با نبودن صورت دارایی یا با استناد به صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شركا تقسیم شده را جهت جبران زیان وارده بنماید. نظر اصلاحی چیست؟
پاسخ: ماده ١١٥ ق.ت. مجازات متخلفین را در شركت با مسئولیت محدود در چند مورد مانند پرداخت برخلاف واقع سهم الشركه نقدی و غیرنقدی تقویم غیر واقعی آورده های غیرنقدی و تنظیم صورت دارایی مزور و ارائه منافع موهوم جرم كلاهبرداری محسوب داشته است. با توجه به اینكه در سال ١٣١١ مجازات جرم مزبور از درجه جنحه و خفیف بوده ولی در حال حاضر طبق قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری مصوب ٢٨/٦/١٣٦٤ مجلس شورای اسلامی و تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ ١٥/٩/١٣٦٧ مجازات كلاهبرداری علاوه بر مجازات در حقوق شركت ها هیچ گونه تعادلی با جرایم ارتكابی مندرج در ماده مذكور ندارد.

سئوال ٣٤- نحوه كنترل شركت با مسئولیت محدود با توجه به مواد ٩٤ تا ١١٥ ق.ت. چه اشكلاتی دارد؟
پاسخ : ارگان كنترل كننده در شركت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده است اما بنابه ماده ١٠٩ ق.ت. ناظر به مواد ٩٦و ٩٧ و ١٦٥ و ١٦٨ و ١٧٠ همان قانون در صورتی كه عده شركای شركت بیش از ١٢ نفر باشد حداقل ٣ نفر تحت عنوان هیئت نظار از بین شركا برای اولین بار برای مدت یك سال انتخاب می شوند تا نسبت به كنترل آورده های نقدی و غیرنقدی دفاتر و دارایی شركت و دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده اقدام نمایند و مسئله قرابت سببی یا نسبی هیئت نظار با مدیران و سایر شرایط قانونی لازم پیش بینی نشده است و این امر موجبات ضعف نظارت را فراهم ساخته است.

سئوال ٣٥ - آیا هیئت نظارت در شركت مذكرو كه از حقوق فرانسه اقتباس شده در ایران عملا مورد استفاده قرار می گیرد؟
پاسخ : هیئت نظار در ایران مورد استفاده زیادی قرار نگرفته است زیرا اغلب شركت های با مسئولیت محدود با تعداد كمتر از ١٢ نفر تاسیس می شوند و این امراصولا به دلیل ضعف همكاری دسته جمعی است.

سئوال ٣٦- با توجه به استقبال مردم از شركت با مسئولیت محدود پیشنهاد برای سیستم بازرسی این شركت چیست و برای حمایت از طلبكاران جه مقرراتی ضروری می باشد؟
پاسخ: به نظر می رسد با توجه به استقبال مردم از شركت با مسئولیت محدود به دلیل مسئولیت مدنی شركا كه در حدود سهم الشركه می باشد سیستم بازرسی همانند شركت های سهامی عام و خاص پیش بینی گردیده و برای حمایت از طلبكاران مسئولیت مدنی مدیران به بعد از انحلال ورشكستگی شركت تسری داده شود.

سئوال ٣٧- درارزیابی آورده های نقدی برای مقومی كه گزارش خلاف واقع داده باشد جرم كلاهبرداری پیش بینی شده است. آیا به جای مجازات مزبور می توان از تدابیر تامینی جرم كلاهبرداری پیش بینی شده است. آیا به جای مجازات مزبور می توان از تدابیر تامینی و ضمانت اجرایی دیگری استفاده نمود؟
پاسخ : مجازات جرم كلاهبرداری كه در حال حاضر به موجب قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا اختلاس و كلاهبرداری مصوب ١٥/٩/١٣٦٧ علاوه بر رد اصل مال به حبس از ٢ تا ١٠ سال در نظر گرفته شده است اعمال آن برای مقومی كه گزارش خلاف واقع داده باشد به دلیل عدم تطبیق جرم ارتكابی با میزان مجازات تعیین شده بر خلاف عدالت و انصاف می باشد بنابراین می توان حتی به جای مجازات از تدابیر تامینی از قبیل نظر كارشناس رسمی دادگستری و تصویب مجمع استفاده نمود.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما