پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_ نتيجه

نتيجه - نتيجه

درشركت تضامنی یا نسبی كه مدیر از بین اعضا یا خارج از آن بطور محدود و یا نامحدود انتخاب می شود مشكلاتی از نظر عزل بوجود آمده است. زیرا مدیر مندج در شركت نامه فقط با رضایت كلیه شركا قابل عزل می باشد و در سایر موارد نیز عدم امكان عزل مدیر موجبات اضرار آنان را فراهم می سازد. در قانون شركت های تضامنی عدم امكان عزل مدیر موجبات اضرار آنان را فراهم می سازد. در قانون شركت های تضامنی ماده (١٢ حدود مسئولیت مدیر یا مدیران را به ماده ٥١ قانون تجارت منسوخه ١٣١٢ شركت سهامی احاله داده است و معلوم نیست كه مسئولیت مدیر در مقابل شركا مانند مسئولیت وكیل در مقابل موكل خود می باشد و یا فقط در مقابل شركت براساس قانون وكالت مسئولیت دارد. لذا اصلاح ماده مزبور ضروری به نظر می رسد.
در شركت مختلط سهامی و غیر سهامی اداره امور شركت به عهده شریك یا شركای ضامن می باشد و شریك سهامی ویا با مسئولیت محدود حق مداخله در امور مدیریت وانجام معامله را برای شركت ندارد. مگر اینكه وكالت مخصوص از طرف شركت داشته باشد (مستفاد از مواد ١٤٥ و ١٤٦ ق.ت.) و به نظر می رسد كه طرف معامله با شركت ممكن است به تصور اینكه شریك با مسئولیت محدود دارای مسئولیت تضامنی است معاملات انجام داده و از این بابت متضرر گردد. بطور كلی ارگان كنترل كننده شامل بازرس یا بازرسان در شركت های مزبور پیش بینی نشده ولی در شركت مختلط سهامی فقط هیئت نظار در گرفته شده است كه كارایی لازم را از نظر كنترل صحت و درستی حسابهای شركت از قبیل ترازنام حساب سود و زیان و گزارش سالیانه مدیران ندارد.

در شركت تعاونی تعداد مدیران مندرج در ماده ٣٦ قانون شركت تعاونی كه حداقل ٣ و حداكثر ٧ نفر پیش بینی شده است در شركت های بیش از ٤٠٠ نفر این تعداد اضافه شده است هماهنگی این قسمت از ماده با شركت سهامی مفید به نظر میرسد تا تعداد مدیران به ٣ یا ٥ نفر تقلیل پیدا نماید و مدیران نیز از بین اعضای تعاونی كه آشنایی به مسائل شركت دارند انتخاب گردند. ضمنا در خصوص قلمرو اختیارات و وظایف مدیران در شركت تعاونی مانند شركت های سهامی مقرراتی وضع نگردیده است. برخی دیگر از مواد قانون شركت های تعاونی نقایصی دارند مثلا در ماده ١٠ نحوه حق نظارت اعضا در تعاونی مشخص نگردیده و در بند ١ ماده ١٣ سلب شرایط عضویت یا شرایط اختصاصی بطور مشخص روشن نشده است و بالاخره تقویم آورده های غیرنقدی ممكن است منتهی به ارزیابی غیرواقع گردد و در صورتی كه در شركت های سهامی برای قسمتی از تقویم آورده های غیرنقدی موسسین جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری و تصویب مجمع عمومی موسسین (با محدودیت رعایت میزان ارزیابی كارشناس) و بالاخره عدم لحاظ میزان آورده غیرنقدی در حد نصاب رسمیت مجمع عمومی موسسین و سلب حق رای از دارنده آورده غیرنقدی مزبور در مواد ٧٥ و ٧٦ به بعد (ل.ا.ق.ت.) پیش بینی شده است.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما