پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

دلايل عدم اقبال شركت هاي تضامني و نسبي

بررسي اشكالات قانوني شركت هاي تضامني- نسبي- مختلط. - دلايل عدم اقبال شركت هاي تضامني و نسبي

این نوع شركت از نظر تاریخی سابقه طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و در قرون وسطی به شكل فعلی آن در اروپا رواج داشت . با اینكه این نوع شركت تقریبا در اكثر كشورها وجود دارد . ولی اقبال عمومی درگرایش به این شركت ها به خاطر مسئولیت نامحدودی كه برای شركای قائل است كم می باشد.

گذری به قانون مربوط به شركت های تضامنی موید این ادعاست با نگاهی به قوانین بتوان دلایل عدم اقبال به این شركتها را دریافت:
ذیل ماده ١١٦ ق.ت مقرر میدارد: (... اگر دارایی شركت برای تادیه تمام قروض كافی نباشد هر یك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراری كه بین شركا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم یكن خواهد بود).
ماده ١٢٤ ق.ت. نیز می گوید: (... پس از انحلال طلبكاران شركت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یك از شركا كه بخواهند و یا به تمام آنها رجوع كنند و در هر حال هیچ یك از شركا نمی توانند به استناد اینكه میزان قروض شركت از میزان سهم او در شركت تجاوز می نماید از تادیه قروض شركت امتناع ورزد...).
ماده ١٢٦ ق.ت. نیز مقرر می دارد: (هر گاه شركت تضامنی منحل شود ... اگر دارایی شركت برای پرداخت قروض آن كفایت نكند طالبكاران شركت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شركا ضامن مطالبه كنند...) نگاهی به مواد فوق نشان از مسئولیت نامحدود شركا پس از انحلال شركت دارد و طبیعی است كه این مسئولیت نامحدود از رغبت و گرایش سرمایه گذاران برای تشكیل این نوع شركت كاسته و آنها را به سمت تشكیل شركت های سرمایه ای سوق دهد.
ماده ١١٨ ق.ت. مقرر می دارد: (شركت تضامنی وقتی تشكیل می شود كه تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشركه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.) همانگونه كه ماده فوق اشعار داشته شركا تا تمام سرمایه شركت را نقدا تادیه نكنند یا سهم الشركه غیرنقدی تسلیم ننمایند نمی توانند شركت تضامنی را تشكیل دهند درحالی كه درشركت های دیگر بخصوص شركتهای سهامی شركا می توانند با پرداخت درصدی از سرمایه و تعهد مابقی آن شركت را تشكیل دهند و این امر نیز می توانند یكی از موانع رغبت به این شركت تلقی شود.

- عامل دیگر می تواند مربوط به محدودیت در انتقال سهم الشركه باشد.
ماده ١٢٣ ق.ت. می گوید: (در شركت تضامنی هیچ یك از شركا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل كند مگر به رضایت تمام شركا).
همانگونه كه مذكور است در شركت تضامنی در صورتی كه شریكی بخواهد سهم خود را انتقال دهد بایدهمه شركا بدان رضایت هند. اولا این انتقال غیر ممكن است و این هم می تواند مانعی در رغبت افراد به تشكیل این شركت باشد چرا كه در مقام مقایسه در سایر شركت ها به خصوص شركت های سهامی شركا به راحتی می توانند سهم خود را به دیگری انتقال دهند و از مزایای شركت نیز استفاده كنند.

- عامل دیگر مربوط به شركایی است كه به شركت تضامنی موجودی داخل شوند چرا كه قانون این شركا را در مقابل قروض قبل از وصول نیز مسئول می داند. ماده ١٢٥ ق.ت. د راین خصوص اشعار می دارد: (هر كس به عنوان شریك ضامن در شركت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایرشركا مسئول قروضی هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اینكه در اسم شركت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری كه بین شركا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم یكن خواهد بود).

- محدودیت دیگر شركای شركت تضامنی در ماده ١٣٤ ق.ت. مذكوراست .با توجه به این ماده:(هیچ شریكی نمی تواند بدون رضایت سایر شركا (به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شركت نموده و یا به عنوان شریك ضامن یا شریك با مسئولیت محدود درشركت دیگری كه نظیر آن تجارت را دارد داخل شود). وطبیعی است كه اگر عضو شركت بودن مانع تجارت دیگر شود و باصطلاح آزادی تجارت را از افراد بگیرد این امر خود می تواند سبب بی میلی در گرایش آن باشد.

- عامل مهم دیگری كه می تواند در عدم رغبت افراد در تشكیل این شركتها موثر باشد مربوط به فوت یا محجوریت شركای شركت تضامنی می باشد.
از آنجایی كه در شركت تضامنی شخصیت شركا دارای اهمیت زیادی می باشد و به خاطر همین امر معمولا این نوع شركت بین افراد یك خانواده یا بین دوستان معتمد شكل می گیرد وجود هر شریك در شركت برای بقیه از اهمیت بالایی برخوردار است و مقنن هم با توجه به این مسئله مواد مربوطه را انشا كرده است. در حالی كه د رشركت های سرمایه ای این سرمایه است كه سرمایه سهام به آسانی قابل انتقال است.
با توجه به این امر فوت یا محجوری هر یك ازشركا شركت و بقیه شركا را با مخاطره ای جدی روبرو می سازد و ممكن است با فوت هر شریك شركت در معرض انحلال قرار گیرد و این موضوعی است كه رغبت افراد را در تشكیل این شركت های ممكن است كاهش دهد. در این خصوص ماده ١٣٦ ق.ت. می گوید:(شركت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود...).

- در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا مواد ١٣٩ و ١٤٠ ...) و مواد مذكور اشعار می دارند: ماده ١٣٩ ق.ت: (در صورت فوت یكی از شركا بقا شركت موقوف به رضایت سایر شركا و قائم مقام متوفی باید در مدت یك ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریك خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذكور شریك بوه و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سكوت تا انقضای یك ماه در حكم اعلام رضایت است.)
ماده ١٤٠ ق.ت.: (در مورد محجوریت یكی از شركا مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد).

- یكی دیگر از دلایلی را كه می توان به این بحث افزود رواج شركت های سرمایه به خصوص شركت با مسئولیت محدد می باشد چرا كه برخلاف شركت تضامنی مسئولیت شركا محدود است و شركا می توانند اموال شخصی خود را از توقیف و تعرض طلبكاران شركت مصون نگه دارند.
آنچه گفته شد از موانع و محدودیت هایی است كه به شركای شركت تضامنی تحمیل می شود وباعث ایجاد مسئولیت نامحدود گشته و همین امر رغبت اشخاص را برای تشكیل شركت كاهش می دهد و از طرف دیگر آنها را به سمت تشكیل شركت های سرمایه ای سوق می دهد. و رزو به روز از تعداد شركت های مذكور می كاهد.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما