پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

ثبت شرکت_تشكيل شركت و مشكلات موجود

بررسي اشكالات قانوني شركت هاي تضامني- نسبي- مختلط. - تشكيل شركت و مشكلات موجود

شركت تضامنی به موجب قراردادی بین شركا منعقد می گردد و تشكیل می شود این قرارداد باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی كه برای تشكیل قرارداد ضروری است از قبیل قصد و رضای شركا اهلیت داشتن موضوع و مشروعیت جهت تشكیل شركت باید شرایط شكلی را نیز كه از قوانین مختلفه مربوط به شركت ها قابل استنباط است داشته باشد. در غیر اینصروت شركت نمی تواند اعتبار حقوقی كسب كند استنباط است داشته باشد . درغیر این صورت شركت نمی تواند اعبتار حقوقی كسب كند و فعالیت آن می تواند برای شركا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت به دنبال داشته باشد.
بنابراین شركت تضامین باید به موجب قراردد كتبی كه شركت نامه نامیده می شود بوجود آید و این شركت نامه نیز باید به شكل رسمی تنظیم شده و به ثبت برسد چراكه در غیر این صورت مطابق مواد ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد. و مطابق ماده ١٩٥ قانون تجارت ثبت كلیه شركت های مذكور در این قانون الزامی و تابع مقررات ثبت شركت هاست . بنابراین شركت نامه باید به صورت رسمی تنظیم گردد.

بعد از تنظیم و ثبت شركت نامه شركت نامه باید برای آگاهی عموم منتشر گردد. گر چه انتشار شركت نامه از شرایط شكلی تشكیل شركت لیكن ماده ١٩٧ قانون تجارت نشر آن را لازم دانست و ماده ١٩٨ نیز ضمانت اجرای عدم رعایت ماده مزبور را جواز ابطال عملیات شركت دانسته است و ازطرف دیگر در عمل نیز برای به رسمیت شناختن شركت رعایت مقررات انتشار شركت نامه ضروری است.
گذشته از آنچه در خصوص تنظیم قرارداد شركت ثبت و انتشار آن گفته شد مطابق ماده ١١٨ قانون تجارت:(شركت تضامنی وقتی تشكیل می شود كه تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشركه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.)
بنابراین مطابق این ماده تا زمانی كه تمام سرمایه شركت (خواه نقدی و خواه غیر نقدی) تادیه و تسلیم نشده باشد شركت تضامنی تشكیل نمی شود.
سهم الشركه غیرنقدی نیز مطابق ماده ١٢٢ قانون تجارت باید قبل از تشكیل با رضایت همه شركا تقویم شود . قانونگذار برای عدم رعایت مقررات پیش بینی شده درماده ١١٨ ق.ت. ضمانت اجرایی پیش بینی ننموده است و جا دارد در این خصوص تمهیدات لازم به عمل آید.

نكته دیگر در خصوص اساسنامه شركت است چرا كه هر شخصیت حقوقی برای فعالیت و رسیدن به اهدافی كه در پیش گرفته است احتیاج به برنامه وتشكیلاتی دارد كه قبلا باید طرح وتصویب شده باشد. این امر نیز معمولا در سندی انجام می شود كه اساسنامه نامیده می شود در واقع اساسنامه سندی است كه معرف تشكیلات اهداف و شیوه ای است كه شخصیت حقوقی برای فعالیت و ادامه آن بر آن اساس عمل می كند.
درمقررات مربوط به شركت تضامنی هیچ تصریح قانونی بر لزوم وجود اساسنامه دیده نمی شود. وهمه جا از عنوان شركت نامه استفاده شده است و از طرفی شركت نامه عقد شركت محسوب می شود و شرایط انعقاد وتعداد شركا و اراده آنها برای تشكیل شركت و سایر نكات ضروری در آن درج می شود. بنابراین می توان گفت با درج این نكات در شركت نامه ضرورت چندانی به وجود اساسنامه احساس نمی شود و به همین خاطر قانونگذار نیز آن را ضروری ندانسته است اما از نجا كه ممكن است تعداد شركای شركت تضامنی نیز زیادتر باشند و از طرفی اهداف و گستره فعالیت شركت گسترده باشد می توان علاوه بر شركت نامه كه عقد شركت تلقی می شود سایر مسائل مربوط را در اساسنامه گنجاند و مبنای كار شركت تلقی گردد.

هم چنین در شركت تضامنی لازم است كه شركا مطابق ماده ١٢٠ قانون تجارت لااقل یك نفر را از میان خود یا خارج به سمت مدیریت معین نمایند و حدود مسئولیت مدیر مذكور نیز مطابق ماده ١٢١ قانون تجارت و ماده ٥١ قانون تجارت در خصوص شركت های سهامی كه اعتبار آن در این مورد همچنان باقی است مسئولیت وكیل در مقابل موكل است ولی از لحاظ كیفری در این مورد قاعده خاصی وضع نشده بنابراین تاع مقررات عمومی است و مدیری كه به این ترتیب انتخاب می شود مدیر اجرایی شركت بوده و نماینده شركت برای انجام امور مربوطه طبق اساسنامه یا شركت نامه می باشد.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما