جمعه 28 خرداد 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

منع دريافت حقوق يا پاداش

شرکت های سهامی عام و خاص - منع دريافت حقوق يا پاداش

قانون تجارت مصوب ١٣١١ راجع به حق الزحمه یا حقوق و مزایای مدیران ساكت بود فقط ماده ٤٨ آن مقرر می داشت: (شركت سهامی بواسطه یك یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف ... اداره خواهد شد) و عملا شركت های مذكور بوسیله چند نفر مدیر اداره می گردید كه به جمع آنها مدیران یا هیئت مدیره اطلاق می گردید. چنانچه عضو هیئت مدیره از سهامدارانی می بود كه به عنوان مدیر فنی مدیر داخلی یا عناوی دیگر در شركت به كار اشتغال داشت یا بعدا به استخدام شركت در می آمد (كه معمولا همین طور بود) نماینده موظف نامیده می شد و گرنه (نماینده غیر موظف به وی اطلاق می گردید).
عملا دستمزد مدیران مذكور به طریق حق حضور تعیین می شد. یعنی مدیران برای هر جلسه مبلغی دریافت می داشتند یا گر در اساسنامه پیش ببینی شده بود در پایان سال چند درصدی از منافع به عنوان پاداش به آنها تعلق می گرفت.
(ل.ا.ق.ت) مصوب ١٣٤٧ نیز ظاهرا همان تقسیم بندی قانون تجارت ١٣١١ را (از نظر مدیران موظف و غیر موظف) بطور خلاصه تری پذیرفته است. بدین صورت كه در ماده ١٣٤ صریحا از (مدیران غیر موظف) نام برده و به مدیران موظف ضمن كلمه مدیران كه شامل هر دو گروه مدیران موظف وغیر موظف می گردد اشاره كرده است.

قانونگذار در لایحه مذكور با تجربه ای كه از وضعیت دریافتی مدیران شركتهای سهامی سابق داشت كه مدیران مذكور علاوه بر دریافت حق الزحمه ها و پاداشهایی كه در اساسنامه پیش بینی شده بود یا به تصویب مجمع عمومی می رسید مشاغلی هم در محدودیتهایی برای دریافتی های هئیت مدیره به وجودآورده است.
نه در قانون تجارت مصوب ١٣١١ نه در (ل.ا.ق.ت) ١٣٤٧ از مدیران موظف و غیر موظف تعریفی به عمل نیامده و مفارقت آن دو نیز معلوم نگردیده است. اما ظاهرا همان تعاریف و تفاریقی كه عملا در شركت های سهامی سابق درمورد مدیران موظف و غیر موظف داشتند و قبلا درباره آنها بحث شد درباره مدیران فعلی نیز مصداق دارد.

با در نظر گرفتن آنچه كه گفتیم و با توجه به ماده ١٣٤ (ل.ا.ق.ت) به اعضای غیر موظف هیئت مدیره هیچ گونه حقوقی و مزایایی مانند كارمندان كشوری (مستخدمین دولت) یا مزدبگیران مشمول قانون كار یا سایر مقررات خاص استخدامی تعلق نمی گیرد مگر آنچه كه در ماده مذكور پیش بینی گردیده است. قسمت اخیر ماده ١٣٤ در مورد ممنوعیت فوق الذكر چنین اشعار می دارد: (... اعضای غیر موظف هیئت مدیره حق ندارند بجز آنچه دراین ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شركت دریافت كنند.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما