پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

منع مضمون عنه واقع شدن

شرکت های سهامی عام و خاص - منع مضمون عنه واقع شدن

ماده ١٣٢(ل.ا.ق.ت) كه در بیان منع مدیران شركت از تحصیل هر گونه وام یا اعتبار از شركت است ضمنا شركت ها را هم از ضمانت كردن و تعهد دیون مدیران خود منع كرده است. چنانچه مدیران مذكور و همچنین افراد وابسته به آنان (همسر پدر و مادر اجداد خواهر و برادر اولاد و فرزند آنان) وام یا اعتبار دریافت كرده باشند شركت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد كند ممنوعیت فوق شامل اشخاص حقوقی نمی گردد. بانكها و شركت های مالی واعتباری می توانند ضامن دیون مدیران خود گردند مشروط بر اینكه تحت قیود و شرایط باشد كه در مورد سایر متقاضیان رعایت می گردد.

ماده ١٣٢ (ل.ا.ق.ت) كه در بیان منع مدیران شركت سهامی از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار است همچنین شركت را از تضمین و دیون ایشان نیز منع كرده است چنین مقرر می دارد: (مدیر عامل شركت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شركت تحصیل نمایند و شركت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد كند. اینگونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بانكها و شركت های مالی و اعتباری معاملات مذكور در این ماده بشرط آنكه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذكور در این ماده شامل اشخاصی نیز كه به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شركت می كنند و همچنین شامل همسرو پدر و مادر و اجداد واولاد و اولاد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در این ماده می باشد.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما