پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام

شرکت های سهامی عام و خاص - مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شركت به طور فوق العاده طبق و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شركت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به آنچه كه قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است. (ماده ٨٣ (ل.ا.ق.ت) .
در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی كه حق رای دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین در دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور دارندگان بیش از یك سوم سهامی كه حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن كه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. (ماده ٨٤ (ل.ا.ق.ت)).

طبق ماده ٨٥ لایحه قانونی تجارت: (تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود ) و طبق ماده ٧٢ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ شركت مجاز است حق رای سهامداران را منوط به داشتن حداقل تعداد مشخصی سهم كند. این راه حل قانونگذار در رابطه با مجامع عمومی فوق العاده قابل انتقال است زیرا وظیفه این مجامع عمدتا تغییر اساسنامه شركت است و اساسنامه حاصل كار مجمع عمومی موسس می باشد كه در آن تمام شركا بلااستثنا حق حضور و رای دارند. در واقع راه حل قانونگذار متضمن این تالی فاسد است كه عده ای ازشركا میتوانند بعد از تصویب اساسنامه و بدون حضور دیگران اساسنامه را تغییر داده و به حقوق دیگران لطمه وارد كنند. به نظر می رسد كه اگر قانونگذار راه حل قانون فرانسه را اعمال نماید منطقی تر باشد. زیرا به موجب قانون فرانسه در مجمع عمومی فوق العاده نیز مانند مجمع عمومی موسس هر صاحب سهم بدون توجه به اینكه چه تعداد سهام را مالك است حق حضور و رای دارد و پیش بینی شرط خلاف آن در اساسنامه باطل است.
ماده ١٠٣ لایحه مذكور نسبت به موارد اكثریت ضابطه كلی به دست داده و مقرر می دارد: (در كلیه مواردی كه در این قانون اكثریت آرا در مجامع عمومی ذكرشده است مراد اكثریت آرای حاضرین در جلسه است.)

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
گاهی در شركت ضرورتی پیش می اید كه اقدام به تغییر و تبدیلاتی را ایجاب می نماید. اخذ تصمیم درباره این تغییرات و تبدیلات از وظایف مجمع عمومی فوق العاده صاحب سهام است.
در حقوق انگلیس قانون شركت ها مصوب ١٩٨٥ مجمع عمومی فوق العاده را تعریف نموده و تصریح شده اگر مجمعی غیر از مجمع عمومی عادی سالیانه تشكیل گردد مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود. ملاحظه می شود كه عدم تشكیل مجمع عمومی فوق العاده هیچگونه مسئولیتی را متوجه مدیران نمی كند و تشكیل مجمع اخیر الذكر به موجب مواد ٣٦ و ٣٧ موكول به نظر مدیران شركت می باشد ضمنا طبق ماده ٣٦٨ قانون شركت ها مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست سهامداران تشكیل می گردد و تصمیمات فقط برای آن طبق ماضی لازم الجرا خواهد بود (بطور مثال درمورد درخواست صاحبان سهام ممتاز).

افزایش سرمایه شركت و انواع آن
افزایش سرمایه شركت می تواند بنا به دلایلی متعددی انجام پذیر .از قبیل توسعه فعالیت های شركت فراهم نمودن امكان تادیه شركت ویا تبدیل شركت به نوع دیگری از انواع شركت های تجاری.
- اجباری : شركت های سهامی در پاره ای موارد به موجب قانون مكلف به افزایش تاسیس به هر علت از حداقل قانونی كمتر شود كه باید ظرف یك سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام لازم صورت پذیرد (ماده ٥ لایحه اصلاحی قانون تجارت).
هم چنین به موجب ماده ٦١ لایحه اصلاحی در صورتی كه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شركت باشد مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شركت را اقلا برابر مبلغ قرضه تصویب كند.
- اختیاری : علاوه بر موراد مذكرو در بالا شركت های سهامی می توانند هر وقت كه مایل باشند بارعایت مقررات قانونی نسبت به افزایش اقدام نمایند.
افزایش سرمایه شركت اعم از موارد اجباری یا اختیاری از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود امكانپذیر می باشد (ماده ١٥٧ لایحه اصلاحی )
هر گونه تغییر در میزان سرمایه شركت منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد (ماده ٨٣ لایحه اصلاحی).
مجمع عموم فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شركت درمورد افزایش سرمایه شركت اتخاذ تصمیم می كند. ماده ١٦١ لایحه اصلاحی.

پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره شركت از بدو سال مالی در جریان و اگرتا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد گزارش باید حاكی از وضع شركت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهانامه درباره پیشنهاد هیئت مدیهر نیز باشد (تبصره ٢ ماده ١٦١ لایحه اصلاحی).
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیهر اجاز می دهد كه ظرف مدت معینی كه نباید از پنج سال تجاوز كند. سرمایه شركت را تا میزان مبلغ معینی به یكی از طرق مذكور قانون افزایش دهد (ماده ١٦٢ لایحه اصلاحی).
اساسنامه شركت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد. بدیهی است كه مادام كه سرمایه شركت به طور كامل تادیه نشده باشد افزایش سرمایه شركت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود (مواد ١٦٤ و ١٦٥ لایحه اصلاحی).

افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید.
در این روش شركت سهامی بدون اینكه به میزان مبلغ اسمی سهام بیافزاید اقدام به انتشار سهام جدیدی می نماید. مجمع عمومی فوق العاده كه در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می كند شرایط مربوط به فروش سهام جدید وتادیه قیمت آن را تعیین و یا اختیار تعیین آن را به هئیت مدیره واگذار خواهد كرد.

روشهای پرداخت قیمت سهام جدید:
تایده مبلغ اسمی سهام جدید به یكی از طرق زیر امكانپذیر می باشد:

- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد: درشركت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امكانپذیر است. به عكس در شركت سهامی خاص به طورغیر نقدی هم می توان سرمایه را افزای شداد (تبصره ١ ماده ١٥٨ لایحه اصلاحی).

- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شركت سهام جدید: در صورتی كه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شركت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شركت تصویب كرده باشد سهام جدیدی كه در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد باامضای ورقه خرید سهام توسط طلبكارانی كه مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد.(ماده ١٨٥ لایحه اصلاحی)
چنین اقدامی زمانی از طرف شركت قابل اعمال است كه شركت در فروخته شدن سهام جدید خود تردید داشته باشد زیرا طلبكاران شركت حاضر نمی شوند بدون كسب امتیازتی از قبیل سلب حق تقدم خرید سهام جدید از بعضی و یا كل سهامداران شركت به تبدیل مطالبات حال شده خود به سهام مذكور مبادرات نمایند مگر اینكه شركت از نظر مالی وضع موفقیت آمیزی داشته باشد دراین صورت نیز شرت حاضر نخواهد بود از سهامداران خود در خرید سهام جدید سلب حق تقدم كرده بدین ترتیب موجبات نارضایتی آنان را فراهم سازد زیرا سهامداران كه با سرمایه گذاری در شركت سرمایه خود را به خطر انداخته است به هیچ وجه راضی نخواهد بود كه از مزایای اضافه ارزش متعلقه به سهام جدید صرفنظر كند.

- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهامی جدید به سرمایه شركت: (این روش افزایش سرمایه هم برای شركا مفیداست و هم برای شركت. در واقع شركت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهامی فروخته شده را به اندوخته اختیاری منتقل كند (ماده ١٦٠ لایحه قانونی ١٣٤٧) و شركا نمیتوانند او را به تقسیم آن بین خود وادار كنند. تخصیص سهام جدید به شركا به نسبت حقشان نسبت به اندوخته به آنان امكان می دهد با فروش سهام دریافتی به اشخاص ثالث وجه نقد به دست آورند. شركت نیز بیدن وسیله اندوخته ها و سود تقسیم نشده را كه در حساب بدهكاری خود نگاهداری می كند به حساب سرمایه منتقل كرده از طلبكاران (بابت اندوخته و سود تقسیم نشده ) شریك می سازد. بیهوده نیست كه استفاده از این نوع واكنش سرمایه بسیار رواج دارد.

- تبدیل اوراق قرضه به سهام: تنها شركت سهامی عام می تواند به موجب قانون تجارت مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید و در صورتی كه اوراق مزبور قابلیت تبدیل یا تعویض با سهام شركت را داشته باشد شركت باید سرمایه خود را تامیزان مبلغ این اوراق افزایش دهد . شركت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد و در تیجه از این طریق نمی تواند نسبت به افزایش سرمایه اقدام نماید. تشریفات تبدیل وتعویض اوراق قرضه با سهام شركت در مواد ٦٩ و ٧٠ و ٧١ لایحه اصلاحی بیان گردیده است.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما