جمعه 28 خرداد 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

قلمرو محدوديت اختيارات بازرس يا بازرسان

شرکت های سهامی عام و خاص - قلمرو محدوديت اختيارات بازرس يا بازرسان

برای آنكه بازرس بتواند در بهترین شرایط وظایفش را انجام دهد قانونگذار اختیارات وسیعی به او اعطا كرده است. در واقع در قسمت اول ماده ١٤٩ (ل.ا.ق.ت) مقرر میدارد: (بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی یا بازرسان می توانند درهر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده واسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالعه كرده و مورد رسیدی قراردهند...) آنچه مسلم است اگرمدارك و اطلاعات مزبور نزد شركت باشد مدیران و مدیرعامل باید آنها را در اختیار بازرس یا بازرسان قراردهند ولی اگر این اطلاعات در اختیار اشخاص خارج از شركت باشد آیا بازرس می تواند آنها را نیز از اشخاص مزبور مطالبه كند؟
در قانون ١٩٦٦ فرانسه به صراحت این حق به بازرس داده شده است كه اطلاعات مربوط به شركت را از خود شركت (مدیران) یا شركت های وابسته به آن و یا از اشخاصی كه به حساب شركت اقداماتی كرده اند و به شركت خدمات می دهند مانند بانكها كارگزاران بورس و سردفتران. البته مشتریان شركت مشمول این قاعده نمی شوند چه این اشخاص به نام شركت عمل نمی كنند.
در حقوق ایران چنین اختیاراتی به بازرس داده نشده است و به نظر می رسد كه او فقط می تواند به خود شركت یا شركت های وابسته به آن مراجعه كند. اطلاعات را نیز باید از مركز شركت مطالبه ودرهمان جامطالعه نماید. عبارت ماده ١٤٩ یعنی (اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت) نیز همین معنا را می رساند. با توجه به شرایط فعلی قانونگذاری ایران این راه حل منطقی است چه بازرسان دارای تشكیلات منسجمی نیستند تا بتوان از آن طریق آنان را به رعایت شئون حرفه ای مجبور ساخت. اگر آنان اختیار مراجعه به اشخاصی غیر از شركت را داشته باشند ممكن است رعایت امانت را نكرده اطلاعات حرفه ای این اشخاص را به دیگران منتقل كنند بدون اینكه به مجازات انتظامی خاصی محكوم شوند.
به موجب قسمت اخیر ماد ١٤٩ (ل.ا.ق.ت) بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند به شرط آنكه آنها را قبلا به شركت معرفی كرده باشند. این كارشناسان در مواردی كه بازرس تعیین می كند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. آنچه كه از لفظ كارشناسان متبادر به ذهن می شود كارشناس رسمی می باشد كه دارای تشكیلات و مقررات مربوط به خودمی باشند.
هم چنین به موجب تبصره ماده ١٥٠ (ل.ا.ق.ت)در صورتی كه بازرسان شركت بیش از یك نفر باشند هر یك می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند اما كلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه كنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذكر دلیل درگزارش قید خواهد شد.

بازرسان دارای وظایفی به شرح ذیل می باشند:
- رسیدگی و اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره جامعی به مجمع عمومی عادی شركت .
این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشكیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه به صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد. اهمیت گزارش بازرسان به حدی است كه ترازنامه شركت بدون آن قابل تصویب نبوده و در صورت تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
(مواد ١٤٨ و ١٥٠ و ١٥٢ و ٨٩(ل.ا.ق.ت)).
- آگاه ساختن مجمع عمومی درباره اطلاعاتی كه مدیران بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرارداده اند (قسمت اخیر ماده ١٤٨ (ل.ا.ق.ت)).

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما