پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

محاسبه ميزان حق تقدم

شرکت های سهامی عام و خاص - محاسبه ميزان حق تقدم

میزان حق تقدم از طریق مقایسه مبلغ سرمایه موجود با ملبغ افزایش سرمایه محاسبه می شود برای مثال اگر شركتی كه سرمایه اش از ٢٠ هزار سهم ١٠٠٠ ریالی تشكیل می شود (٢٠ میلیون ریال سرمایه دارد) سرمایه اش را به دو برابر افزایش دهد و ٢٠ هزار سهم جدید هزار ریالی صادركند حق تقدم هر سهم معادل حق خرید یك سهم خواهد بود. پس اگر شخصی صد سهم داشته باشد می تواند صد سهم جدید خریداری كند. هرگاه در فرض مزبور شركت فقط ١٠ هزار سهم جدید منتشر كند حق تقدم شخصی كه صد سهم دارد پنجاه سهم خواهد بود. این گونه است كه ماده ١٦٦ لایحه اصلاحی مقرر داشته است كه خرید سهام جدید صاحبان سهام شركت به نسبت سهامی كه مالكند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی كه طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذكور راعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی كه برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود.

- محدودیت نقل اوحق تقدم صاحبان سهام در خرید سهام جدید
به صراحت ماده ١٦٦ لایحه قانونی حق تقدم صاحبان سهام در خرید سهام جدید قابل نقل و انتقال است. اما ماده مزبور حقوق حاكم بر آن و محدودیت های آن را تعیین نكرده است. از این رو نقل وانتقال حق تقدم در نهایت منجر به انتقال سهام و سهامداران شدن انتقال گیرنده می شود. بنابراین رعایت محدودیت های موجود درباره انتقال سام در این خصوص نیز ضروری است.از این رو اگر در یك شركت سهامی خاص انتقال سهم منوط به موافقت مدیران باشد انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نیز باید منوط به موافقت مزبور باشد و پیش بینی این مورد در قانون تجارت ایران لازم به نظر می رسد.

سلب حق تقدم
اگر حق تقدم صاحبان سهام به طور كامل اعمال شود مانعی برای ورود اشخاص ناخواسته به شركت است. اما عدم ورود اشخاص ثالث به شركت در همه موارد مطلوب نیست. اگر یكی از طلبكاران مهم شركت قبول كند كه طلبش به سهام تبدیل شود یا گروه با نفوذی بپذیرند كه به شركت وارد شوند سلب حق تقدم صاحبان سهام راه حل مفیدی برای تقویت قدرت مالی شركت است. به همین علت این نكته همواره مورد قبول بوده است كه حق تقدم شركا را می توان سلب كرد و در اساسنامه ها در قدیم همواره از این اختیار به سلب حق تقدم صاحبان سهام تعبیر می شد.
مجمع عمومی فوق العاده كه افزایش سرمایه را از طریق فروش سام جدید تصویب می كند یا اجازه آن رابه هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سام جدید از آنان سلب كند به شرط آنكه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شركت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود.
گزاش مذكور باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی كه سهام جدید برای تخصیص به آنها د رنظر گرفته شده است و تعداد و قیمت این گونه سهام و عواملی كه در تعیین قیمت اینگونه سهام در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاكی از تایید عوامل و جهاتی باشد كه در گزارش هیئت مدیره ذكر شده است (ماده ١٦٧ لایحه اصلاحی).
در صورتی كه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد. (ماده ١٧٢ لایحه اصلاحی).

نصاب آرا در سلب حق تقدم
درخصوص تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید چنانچه سلب حق تقدم از بعضی صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام گیرد سهامدارانی كه سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شركت كنند در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اكثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی كه سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد. (ماده ١٦٨ لایحه اصلاحی).

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما