پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

تشريفات صدور پروانه كار

شرايط اشتغال به كار اتباع بيگانه در ايران - تشريفات صدور پروانه كار

جهت ورود شخص خارجی به ایران بعد از اعلام كارفرما با پركردن فرم شماره ١ و سپردن تعهد فرم شماره ٢ به وزارت كار وزارتخانه مذكور به وزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه اخیر به كنسولگری یا سفارت تلكس زده وبا پیگیری كارگر خارجی در كشور متبوع نامبرده به ایران می آید. سپس فرم شماره ٣ توسط كارفرما جهت صدور پروانه كارتكمیل می گردد. بخش دولتی فرم شماره ٤ را نیز تكمیل می كنند نمایندگان سیاسی و كنسولی تنها فرم شماره ٥ را تكمیل می كنند.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما