جمعه 28 خرداد 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

اعاده اعتبار و حيثيت

اعاده اعتبار و حيثيت - اعاده اعتبار و حيثيت

برابر ماده ٥٦١ ق.ت. (هرتاجر ورشكسته كه كلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی كه به آن تعلق گرفته است بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید) كه اعاده اعتبار حقیقی است.
نوع دیگری از اعاده اعتبار نیز وجود دارد به نام اعاده اعتبار قانونی و آن موقعی است كه تاجر ورشكسته ای كه تحصیل قرارداد ارفاقی نموده تمام وجوهی كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب درمورد شریك شركت ورشكسته كه شخصا تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود و تاجر ورشكسته ای كه كلیه بستانكاران ذمه او را بری كرده یا به ادعاده اعتبار وی رضایت بدهند می تواند اعتبار خود را اعاده نماید.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما