پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

وظايف اداره تصفيه

تصفيه امور ورشكستگي طبق قانون اداره تصفيه - وظايف اداره تصفيه

اول - اقدامات تامین و حفظ حقوق اشخاص ثالث
اراه تصفیه ه تجویز ماده ٣ (آ.ق.ا.ت.ا.و) حكم ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی ورشكسته را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشكستگان ثبت و شماره گذاری كرده و به نظر رئیس اداره می رساند. سپس پرونده معمولا به یكی از كارمندان قضائی یا اداری محول می گردد. متصدی پرونده مكلف است از روز شروع ماموریت خود برای حفظ حقوق تاجر ورشكسته اقدامات تامینی علیه مدیوئین او به عمل آورد و برای انجام امور فوق قانونگذار استقراض اداره تصفیه را عنداللزوم به اعتبار دارائی موجود ورشكسته برای اقدامات تامینی بدوی پیش بینی نموده است. سایر اقدامات تامینی عبارت است از:
صورت برداری از اموال ورشكسته و مهر و موم آنها و توقیف ورشكسته.

دوم - فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله بین بستانكاران
در صورتی كه قرارداد ارفاقی با تاجر ورشكسته منعقد نشده باشد اموال تاجر مزبور اصولا به طریق مزایده به فروش رسیده و حاصل فروش بین بستانكاران ورشكسته تقسیم می شود.
اگره هیئتی از بستانكاران كه واحد شرایط مذكور در ماده ٤٨٠ ق.ت. می باشند رضایت بدهند و وقتی كه مال در بازار بورس یا در بازار ارزش معینی دارد(مانند سهام شركتها) به استثنای اشیا مورد وثیقه كه آنها را نمی توان بدون جلب رضایت صاحبان حق وثیقه به طریق غیر مزایده فروخت و نیز اموال فاسد شدنی و اشیایی كه در معرض تنزل قیمت هستند و نگهداری آنها مستلزم هزینه غیر منتاسبی باشد استثنائا بدون مزایده و به طریق عادی به فروش میرسد.
گاهی به علت طول عملیات تصفیه امور ورشكستگی اداره تصفیه به تقسیم موقت سهام مبادرت می كند. این تقسیم موقت باید پس از انقضا مهلت ٢٠ روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به صورت طبكاران انجام پذیرد. ضمنا اداره تصفیه صورت موقت تقسیم سهام را تهیه نموده و با اعلام قبلی آن را به مدت ١٠ روز دردسترس بستانكاران قرار می دهد.
درمورد بستانكارانی كه طلب آنها موجل است قبل از رسیدن سررسید طلب پرداختی به آنان صورت نمی گیرد مگر آنكه نسبت به كسر فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند. (مواد ٤٨ و ٣٦ ق.ا.ت. ا.و. و ٥٤ آ.ق.ا.ت.ا.و).

صورت تقسیم و حساب نهائی كه پس از قطعیت كلیه دعاوی مربوط به اموال دیون ورشكسته تنظیم می گردد. درمدت ١٠ روز در دسترس بستانكاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید. ضمنا خلاصه ای از صورت مربوط به سهم هر یك از بستانكاران به انان فرستاده می شود. پس از انقضا مدت نامبرده اداره تصفیه بدوا هزینه توقف و هزینه تصفیه را احتساب و برداشت نموده و سپس اقدام به پرداخت سهم هر یك از سهام می نماید. اگر بستانكاری كاملا به حق خودرسید باید سند مربوط را به اداره تصفیه تسلیم نماید. اما اگر قسمتی از طلب خود را دریافت كرد مراتب در سند قید شده و به بستانكار مزبور سند عدم كفایت دارایی داده خواهد شد تا به هنگام ملائت ورشكسته بتواند با ارائه سند مزبور بقیه طلب خودرا ادعا و وصول نماید.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما