پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

تصفيه امور ورشكستگي مطابق قانون تجارت

ورشكستگي و تصفيه اموال - تصفيه امور ورشكستگي مطابق قانون تجارت

برابر ماده ٤٠٤ قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حكم ورشكستگی و یا حداكثر ظرف ٥ روز از صدور حكم یك نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده ٤٢٧ ق.ت. یك نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید.

الف - وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه
عضو ناظر و مدیر تصفیه به منظور اقدامات تامینی به دعوت بستانكاران و بدهكاران ورشكسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشكسته فروش اموال ورشكسته تقسیم دارائی ورشكسته بین بستانكاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشكستگی اقدام می نمایند.
برابر ماده ٤٣٤ ق.ت. دادگاه به عضو ناظر ماموریت می دهد كه از كلیه اموال تاجر ورشكسته فورا صورت برداری نماید و این صورت برداری علی اقاعده باید در یك روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت برداری از دارائی تاجر متجاوز از یك روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال تاجر می نماید.
درمهر و موم اموال تاجر ورشكسته عضو ناظر به ترتیب انبارها حجره ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود(ماده ٤٣٨ ق.ت.) اگر شركت ورشكسته تضامنی نسبی یا مختلط باشد اموال شخصی شركا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اینكه حكم ورشكستگی شركا نیز به موجب حكم جداگانه یا ضمن حكم ورشكستگی شركا نیز به موجب حكم جداگانه یا ضمن حكم ورشكستگی شركت صادر شده باشد.
البسه و اثاثیه و اسبابی كه برای حوائج ضروری تاجر ورشكسته و خانواده او لازم هستند اشیائی كه ممكن از قریبا ضایع شود و یا كسر قیمت حاصل نمایند واشیائی كه برای به كارانداختن سرمایه تاجر ورشكسته واستفاده از آن لازم است در صورتی كه توقیف آنها موجب خسارت طلبكاران باشد از مهر و موم مستثنی هستند.
مدیر تصفیه همچنین مكلف است صورت طلبكاران احتمالی ورشكسته را تهیه نماید و برای این منظور باید به صورت قروضی كه تاجر متوقف داده است مراجعه نماید و در صورتی كه تاجر ورشكسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد بر طبق ماده ٤٤٩ ق.ت. عمل نماید.
وقتی كه حكم ورشكستگی صادر گردید بستانكاران تاجر ورشكسته مكلفند پس از آگهی دعوت مدیر تصفیه اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستی كه كلیه مطالبات بستانكاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادر كننده حكم تسلیم نموده و رسید آن را دریافت دارند. تشخیص مطالبات بستانكاران مزبور باید ظرف ٣ روز از تاریخ پایان مهلت های نشر آخرین آگهی در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی كه از طرف عضو ناظر تعیین گردیده است ادامه یابد در صورتی كه طلب مسلم و قبول شده مدیر تصفیه بر روی سند این عبارت را می نویسد:
جزو قروض ... مبلغ... قبول شد به تاریخ... و عضو ناظر نیز آنرا گواهی می كند.

اول - طبقه بندی بستانكاران
بستانكاران را می توا به چهار طبقه زیر تقسیم نمود:
١- بستانكاران با حق وثیقه منقول
٢- بستانكاران با حق وثیقه غیر منقول
٣- بستانكاران با حق رجحان
٤- بستانكارن عادی كه به غرما مشهور شده اند و به نسبت طلب خود حصه می برند.

١- بستانكاران با حق وثیقه منقول
طلبكارانی كه رهینه منقول در دست دارند به عبارت دیگر درقبال طلب خود مال منقولی از تاجر اخذ نموده اند نام آنان فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شود به این معنا كه آنها می توانند تمام طلب خود را كه صحت آنها تصدیق شده از دارائی تاجر ورشكسته بگیرند و نیازی نیست كه داخل در غرما شوند. مدیر تصفیه می تواند هر موقع كه بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب بستانكاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائی تاجر ورشكسته منظور دارد.در صورتی كه مورد وثیقه فك نشود مدیر تصفیه باید با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.

٢- بستانكاران با حق وثیقه غیر منقول
طلبكارانی كه رهینه غیر منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشكی نیست كه قبل از پرداخت طلب این قبیل اشخاص كه در مقابل طلب خود مال غیر منقول تاجر ورشكسته را در تصرف دارند نمی توان از آنان خلع ید نمود. به این ترتیب از وجوه حاصل از فروش مال غیر منقول بدوا باید طلب طلبكاری كه رهینه غیر منقول دارد پرداخت گردد حال اگر حاصل فروش مزبور كفایت طلب مرتهن را ننماید نسبت به بقیه طلب جز غرما معمولی منظور شده واز وجوهی كه برای غرما مقرر شده است حصه می برد به شرط آنكه طلب وی تصدیق شده باشد. (ماده ٥١٨ ق.ت).

٣- بستانكاران با حق رجحان
ماده ٥٨ قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی بستانكاران با حق رجحان را به شرح زیر احصا نموده است:
طبقه اول:
حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف
حقوق خدمتگزار بنگاه ورشكسته برای مدت ٦ ماه آخر قبل از توقف
دستمزد كارگرانی كه روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف .
طبقه دوم:
طلب اشخاصی كه مال آنها به عنوان ولایت یا قیومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به میزانی كه ورشكسته از جهت ولایت و یا قیومت مدیون شده است.
طبقه سوم:
طلب پزشك و دارو فروش ومطالباتی كه به مصرف مداوای مدیون وخانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده باشد.
طبقه چهارم:
نفقه زن مطابق ماد ١٢٠٦ قانونی مدنی
مهریه زن تا میزان ٠٠٠/١٠ ریا لبه شرط آنكه ازدواج اقلاه ٥ سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز سایر دیون محسوب می شود.

٤- بستانكاران عادی
بستانكاران عادی كسانی هستند كه حق وثیقه یا حق رجحان نسبت به اموال و دارایی ورشكسته ندارند. بدیهی طلب بستانكاران مزبور پس از ادعای مطالبات با حق وثیقه یا حق رجحان از باقیمانده دارایی ورشكسته به نسبت طلب آنان پرداخت می شود.

دوم - قرارداد ارفاقی
پس از صدور حكم ورشكستگی تاجر و تشخیص طلبكاران حقیقی او به منظور ارفاق و مدارا و كمك و همراهی بین تاجر و طلبكاران مزبور تحت شرایط قانونی قرارداد ارفاقی تنظیم می گردد كه به موجب آن طلبكاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشكسته صرف نظر كرده و بقیه را با ترتیب معینی و صول می نمایند. ضمنا به تاجر موصوف مهلت می دهند كه بنگاه تجارتی خود را بازسازی نموده و در صورت سوددهی مابقی بدهی خود را پرداخت نماید تاجر ورشكسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد می گردد.
اما این امر كه انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حكم ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی باشد قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اگر تاجری به جهت مشكلات اقتصادی و حوادث غیر مترقبه از پرداخت دیون خود متوقف گردیده است عدالت ونصفت حكم می كند كه قبل از اینكه حكم ورشكستگی چنین شخصی صادرشده و موجبات تزلزل اعتبار تجارتی او فراهم گردد قاضی دادگاه قادر باشد كه با دعوت طلبكاران تاجر متوقف و با جلب رضایت آنان یا حتی راسا با توجه به اهمیت واحد تولیدی و صنعتی و یا تجارتی به تاجر یا شركت متوقف مهلت بازسازی و ادای دیون را بدهد.

١- دعوت بستانكاران حد نصاب رسمیت جلسه وانعقاد قرارداد ارفاقی
پس از رسیدگی به مطالبات عضو ناظر به موجب ماده ٤٧٦ ق.ت. باید از كلیه بستانكارانی كه طلب آنان تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است در ظرف ٨ روز از تاریخ موعدی كه تعیین گردیده توسط مدیر دفتر دادگاه صادركننده حكم دعوت به عمل آورد و در مجمع مزبور كه تحت ریاست عضو ناظر تشكیل می گردد علاوه بر طلبكاران یا وكیل ثابت الوكاله آنان تاجر ورشكسته هم باید شخصا حضور به رسانده ودر مذاكرات شركت نماید.
برای رسمیت مجمع مزبور و اتخاذ تصمیم دو نوع اكثریت پیش بینی گردیده كه یكی اكثریت عددی ودیگری اكثریت مبلغی می باشد. درمورد اكثریت عددی حضور لااقل نصف به علاوه یك طلبكارانی كه مطالبات آنان تشخیص و تصدیق شده یا موقتا مورد قبول قرار گرفته است برای اتخاذ تصمیم ضروری است ولی برای اینكه تصمیم مزبور به مورد اجرا در آید اكثریت مبلغی نیز الزامی می باشد. به عبارت دیگر طلبكاران مزبور باید سه چهارم از كلیه مطالبات را هم دارا باشند.
وقتی مجمع طلبكاران با توجه به اكثریت عددی (نصف به علاوه یك طلبكاران) و اكثریت مبلغی (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشكیل گردید. موضوع قراردد ارفاقی كه هدف آن كمك و همراهیو ارفاق به ورشكسته می باشد بین تاجر ورشكسته و طلبكاران وی با شرایط پیش بینی شده در قانون منعقد می گردد. در جلسه مزبور مدیر تصفیه گزارش خود را ارائه می دهد و سپس تاجر ورشكسته نظریاتی در مورد دیون و ادامه كار تجارتی خود و امكانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار می رساند. در صورتی كه اكثریت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی حاصل شد عمل ورشكستگی درهمین جا خاتمه پیدا نموده و تاجر به كار تجارتی خود ادامه می دهد.
درمورد تاجر ورشكسته به تقلب قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود زیرا شكی نیست كه ورشكسته به تقلب با توسل به وسایل متقلبانه به اضرار طلبكاران اهتمام ورزیده است ولی درمورد تاجر ورشكسته به تقصیر انعقاد قرارداد ارفاقی ممكن است.

٢- موارد بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی
به موجب ماده ٤٩٢ قانون تجارت قرارداد ارفاقی در موارد زیر باطل می شود:
١- در صروتی كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم شود.
٢- چنانچه كشف شود كه قبل ا زانعقاد قرارداد ارفاقی درمیزان دارائی یامقدارقروض تاجر ورشكسته حیله وتزویری به كار رفته و مقدار واقعی آنها د رصورت حسابها قید نشده است. مواردی كه می توان قرارداد ارفاقی را فسخ نمود دو مورد می باشد: اول انكه اگر تاجر ورشكسته از شرایط قرارداد ارفاقی سرپیچی كرده یا آن را اجرا ننماید و دوم در صورتی كه اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را كسی ضمانت كرده باشد طلبكار می تواند اجزای كلی یا جزئی قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.در مورد اخیر اگر قسمتی از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ می شود(مواد ٤٩٤ و ٤٩٥ ق.ت.).

سوم - فروش اموال ورشكسته
مدیر تصفیه پس ا زانجام تشریفات راجع به جمع آوری اموال ورشكسته و حفاظت آنها و همچنین تشخیص دیون و مطالبات ورشكسته و تهیه صورت طبقه بندی بستانكاران او در صورتی كه بین تاجر ورشكسته و بستانكاران وی قرارداد ارفاقی منعقد نشده ویا به دلایلی ابطال و یا فسخ شده باشد. اقدام به فروش اموال ورشكسته و تبدیل آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند بین غرما تقسیم كند. را معین كرده است امكان پذیر می باشد و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شكایت مزبور دادگاهی كه عضو ناظر و مدیر تصفیه را معین كرده است می باشد. چنانكه تصمیمات مدیر تصفیه در خصوص تشخیص مطالبات طلبكاران پس از انجام تشریفات قانونی از طرف هر طلبكار و تاجر ورشكسته قابل اعتراض است (مستفاد از مواد ٤٣٠ و ٤٣١ و ٤٦٤ ق.ت.).
از طرف دیگر برابر ماده ٤٧٣ ق.ت. طلبكارانی كه در مواعد تصفیه حاضر نشده و مطابق ماده ٤٦٢ ق.ت. عمل ننمایند. نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی كه در مورد تقسیم وجوه قبل از حضور آنان به عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند. اما در تقسیم وجوهی كه ممكن است بعدا به عمل آید جز غرما محسوب می شوند بدون اینكه حق داشته باشند حصه ای را كه درتقسیمات سابق به انان تعلق می گرفت از اموالی كه هنوز تقسیم نشده مطالبه كنند.

ب- مسئولیت مدنی و جزائی مدیر تصفیه وعضو ناظر
مدیر تصفیه یا عضو ناظر ممكن است تصمیمات خود را بر خلاف قانون اتخاذ نموده و به منابع خصوصی طلبكاران و یا ورشكسته لطمه وارد سازند. در چنین مواردی اشخاص متضرر می توانند بطلان و تصمیمات مورد بحث را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نمایند. گاهی اتفاق می افتد كه مدیر تصفیه یا عضو ناظر در اثر ارتكاب تقصیر درامور تصفیه به طلبكاران و شخص ورشكسته و یا سایر اشخاص ذینفع خسارت وارد نمایند. بدیهی است اشخاص متضرر به منظور اخذ خسارت وارده باید با توجه به مواد ٣٢٨ و ٩٥١ و ٩٥٢ و ٩٥٣ قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را در دادگاه ثابت نمایند.
اگرمدیر تصفیه در حین تصدی به امور تصفیه ورشكستگی تاجر ورشكسته وجهی را حیف و میل نماید به اشد مجازات خیانت درامانت محكوم خواهد شد. مجازات خیانت در امانت برابر مواد ٧٧٣ و ٦٧٤ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر حسب نحوه بزه ارتكابی تعیین گردیده است.

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما