شنبه 06 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور - 13 11 1386

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور - 13 11 1386   
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 تصویر بخشنامه شماره 11459/86/1 مورخ 13/11/1386 ریاست قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

 نظر به اهمیت و لزوم رعایت مقررات و قوانین آیین دادرسی، بالاخص در زمینه‌های تعقیب، احضار و جلب اشخاص و نیز قواعد مربوط به صلاحیت‌های ذاتی، نسبی و محلی مراجع قضایی، چگونگی اعطاء و اجرای نیابت‌های قضایی که از متفرعات بحث صلاحیت مراجع قضایی است و با توجه به این که برخی گزارشهای رسیده حکایت از تشتت و تنوع رویه‌ها در مورد « نیابت‌های قضایی» دارد و از طرفی، اعطای نیابت‌های مبهم، مجمل و کلی و مشتمل بر نواقص، علاوه بر صرف هزینه‌های زیاد و اتلاف وقت، موجبات سرگردانی صاحبان دعاوی و ارباب رجوع و در نتیجه اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد، بنابراین ضمن تذکر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی کلیه مراجع و مقامات قضایی معطی و مجری، بر اعمال دقیق موارد و نکات ذیل تأکید می‌شود:
 1ـ در تنظیم برگ اعطای نیابت قضایی، ضمن درج مشخصات و نشانی دقیق و کامل طرفین پرونده و شهود، می‌بایست نام و سمت قاضی معطی نیابت بطور دقیق ذکر شود و سپس توسط وی، برگه مزبور امضا و مهر گردد.
 2ـ مراجع معطی نیابت، در ارسال برگ نیابت به حوزه قضایی موردنظر، دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مرکز استان که باعث طولانی‌شدن زمان اجرای نیابت می‌شود، جلوگیری گردد.
 لازم است حوزه‌های قضایی که برگ اعطای نیابت اشتباهاً به آن واحد واصل گردیده است، اوراق مربوطه را بدون عودت به مرجع معطی نیابت، رأساً به حوزه قضایی مجری نیابت ارسال نمایند و رونوشت آن نیز به مرجع معطی نیابت جهت اطلاع و پی‌گیری داده شود تا موجب اطاله رسیدگی نگردد.
 3ـ ضروری است ضمن پرهیز از اعطای نیابت‌های مبهم، مجمل، کلی و ناقص، هر یک از اقداماتی که می‌بایست توسط مرجع مجری نیابت معمول گردد، بطور روشن و خوانا و دقیق با ذکر جزئیات کامل در برگ اعطای نیابت قید گردد و همچنین دلایل مجرمیت متهم به صورت دقیق و مشخص احصاء و در مواردی که اوراقی از پرونده نیاز به ملاحظه قاضی مجری نیابت باشد، رونوشت آنها پیوست گردد.
 4ـ در تنظیم برگ اعطای نیابت قضایی، می‌بایست اختیارات قانونی تفویض شده با توجه به موارد خواسته به صورت کامل واگذار گردد تا از مکاتبه مجدد بین مرجع مجری با مرجع معطی نیابت جلوگیری شود.
 5 ـ از تقاضای جلب و اعزام تحت‌الحفظ متهم بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین خودداری گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه اتهام و دلایل کافی پرهیز به عمل می‌آید. همچنین در مورد محکومین آراء غیابی، دادنامه غیابی ضمیمه گردد.
 6 ـ درخصوص تقاضای مربوط به ممنوع‌الخروج و استرداد مجرمین، با توجه به وظایف دادستانی کل کشور و اداره حقوقی قوه قضائیه، حسب مورد اقدام گردد.
 7ـ در مواردی که متهمین موضوع نیابت بیش از یک نفر باشند و راجع به یکی از متهمین اقدامات نیابتی کامل گردد و یا پس از تحقیق و اخذ تأمین از متهم، وجود اوراق نیابت جهت ادامه تحقیقات دیگر ضروری باشد، قاضی مجری نیابت موظف است، اوراق نیابت را تفکیک و در مورد متهمی که نسبت به وی تحقیقات انجام و تأمین اخذ گردیده است، فوراً اوراق مربوط را به همراه متهم موصوف به مرجع معطی نیابت اعاده و اعزام نماید و در هیچ شرایطی مدت بازداشت وی بیش از 48 ساعت نشود.
 8 ـ نیابت‌های صادره می‌بایست با استفاده از نمابر (فاکس) ارسال شود و در جهت تضمین صحت و اصالت آن، مدیر دفتر حوزه قضایی یا جانشین طرف گیرنده باید با درج مشخصات خود و امضاء ذیل اوراق نیابت، مراتب را تأیید نماید و در غیراینصورت مانند ضرورت اعزام مأمور ضابط به همراه پرونده و غیره، حداکثر ظرف 3 روز پرونده موضوع نیابت به مرجع مجری نیابت ارسال گردد.
 9ـ با توجه به اینکه در حوزه قضایی تهران، امور نیابت در مجتمع ویژه نیابت متمرکز گردیده است، لازم است تمامی مکاتبات با موضوع نیابت از طریق نشانی کامل به همراه شماره نمابر (فاکس) که متعاقباً از طریق دادگستری استان تهران اعلام خواهدشد، به‌عمل آید:
 رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها مسئول نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه هستند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما